[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شمارۀ: ۴۴۵۷

[تاریخ:] ۲۵ آبان ۱۳۲۹

تلگراف

 

وزارت کشور

عبّاس‌قلی معتمد[ی] و عدّهٴ دیگر از اصفهان عرض می‌کنند در شب یازدهم محرّم جمعی آشوب‌طلب به خانه‌های آنها هجوم آورده و عدّه‌ای را مضروب نموده‌اند. حسب‌الامر مبارک ملوکانه تلگراف برای اقدام مقتضی و صدور پاسخ عارضین به پیوست ارسال می‌گردد.

از طرف رییس دفتر مخصوص شاهنشاهی، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] انتظامات، ۲۷ آبان

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ ۱۶۲۵۶/ ن – ۲۷ آبان

[حاشیهٴ ۳:] سابقه ضمیمه شد، ۲۸ آبان

[حاشیهٴ ۴:] بایگانی سابقهٴ مفصّل دارد که موضوع مرتفع گردیده. گزارشات فرمانداری شهرکرد و استانداری را ضمیمه فرمایید.

[حاشیهٴ ۵:] فوری است، آقای بقراطی، سابقه را ضمیمه و به متصدّی اقدام بدهید تا پاسخ دفتر مخصوص شاهنشاهی را بدهند. [امضاء]، ۱ آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]