[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

از تبریز به طهران

شمارۀ: ۲۵۴۱

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۲۳

 

جناب آقای نخست وزیر

۸۷۵۹، این موضوع در آذربایجان مصداق ندارد، زیرا کسی مجاز برای این‌گونه تظاهرات و تعدّی به اشخاص به عنوان مذهب نیست. ۶۷۳۸

دادور

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۰۱۰۳، تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۲۳]

[حاشیهٴ ۲:] آقای [ناخوانا] ، بفرمایید در پروندهٴ مربوط به بهائیان بایگانی شود. [امضاء] ۳۰ مرداد ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]