[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 (ضمیمه شماره ۱)

شیر و خورشید

وزارت راه

راه‌آهن دولتی ایران

 

۷۶۶ - ۱۶ مهر ۴۱ ناحیه راه‌آهن شمالشرق- موضع تعرفه خدمت آقای فرزین [حذف شده]

تعرقه خدمت و صورت ریز کسور پرداختی آقای علی بابا‌ فرزین متصدی تعمیرات بخش جریه آفتاحیه [آن ناحیه] جهت رسیدگی بدفتر هیئت نمایندگان اداره بازنشستگی کل کشور تحویل گردیده لیکن چون مشار‌الیه در برگ تعرفه خدمت قبلی که در پرونده استخدامی او موجود است مذهب خود را بهائی نوشته است لذا هیئت مذکور طبق مرقومه محرمانه نخست‌وزیری از رسیدگی تعرفه خدمت وی خودداری نموده‌اند لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام میگردد.

 

رئیس اداره کارگزینی ورنوس

 

۹۷۹۷/ ن – ۲۶ /٧

رونوشت ببخش جریه ناحیه بسازمان مالی ناحیه ارسال میگردد.

ناحیه راه‌آهن شمالشرق

 

۲۱۷۳- ۳ آبان ۴۱

رونوشت جهت ابلاغ بنامبرده بدپوی سمنان ارسال میگردد.

رئیس جریه شمالشرق - فرخو

 

۷۷۹- ۵ آبان ۴۱

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]