[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شمارۀ: ۱۱۲۵۶ / م/۲۵۸۲ / م ن

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۳۱

محرمانه و فوری

 

استانداری هشتم، ژاندارمری کلّ کشور

در تعقیب نامهٴ شمارۀ ۹۹۰۲/ ۲۲۷۴/ م ن – ۳ آبان ۱۳۳۱ تیمسار سرلشکر علایی مجدّداً شرحی به وزارت کشور نوشته و شکایت کرده‌اند که بر اثر عدم توجّه مأمورین انتظامی به وظایف قانونی، عدّه‌ای از افراد ساده‌لوح و متعصّب رفسنجان پس از واقعهٴ پانزدهم مهر ماه ۱۳۳۱ به هم‌دستی چند نفر از اشخاص فاسد و شرور تصمیم دارند که  امنیّت و نظم شهر را به هم زده و علیه عدّه‌ای از اهالی به قتل و غارت مبادرت نمایند. رونوشت نامهٴ ایشان به ضمیمه ارسال می‌شود. مقرّر فرمایید از این نوع وقایع که موجب تشنّج و اضطراب مردم است، جدّاً جلوگیری به عمل آورند و ضمناً به ژاندارمری محلّ و به فرمانداری و مأمورین انتظامی تذکار دهند که وقوع نظایر واقعهٴ ۱۵ مهر موجب مسؤولیّت شدید خواهد شد و نتیجهٴ اقدام را نیز گزارش دهند.

وزیر کشور [امضاء: شهشهانی]

رونوشت شرح فوق به انضمام رونوشت نامهٴ تیمسار سرلشکر علایی برای اطّلاع و اقدام لازم به فرمانداری رفسنجان [و] شهربانی کلّ کشور ارسال می‌شود.

وزیر کشور [امضاء: شهشهانی] ــ رییس ادارۀ انتظامات [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]