[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

تاریخ: ۴ مهر ۱۳۲۳

شمارۀ: ۱۰۷۷

 

محرمانه

 

ریاست دفتر مخصوص شاهنشاهی

 

عطف به نامهٴ شمارۀ ۳۳۵۲۵ – ۲۸ مرداد ۱۳۲۳ متضمّن معروضهٴ علی‌اکبر فروتن راجع به زد و خورد بین اهالی شاهرود، زحمت اشعار می‌دارد: برای رسیدگی به حوادث و تعقیب محرّکین واقعهٴ مزبور، اقدامات مؤثّری به عمل آمده و به منظور تأمین امنیّت آن‌جا، عدّه‌ای پاسبان مسلّح و ژاندارم به معیّت افسران مربوطه اعزام گردیده‌اند. از طرف وزارت کشور و وزارت دادگستری به وسیلهٴ اعزام بازرس نیز اقدام شده و آرامش برقرار گردیده و به محض وصول گزارش بازرسان مراتب برای عرض به پیشگاه مبارک ملوکانه گزارش خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]