[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

تاریخ ٩ آذر ١٣۶۲

 

دبیرستان سعدی گواهی مینماید

آقای رامین جنتی، فرزند نجاتعلی، بشناسنامه شماره [حذف شده]، متولد [حذف شده]، صادره از حوزه یک آباده، در سال تحصیلی ١٣۶٣ – ١٣۶۲، در کلاس دوم تجربی این دبیرستان به تحصیل اشتغال داشته تا تاریخ فوق این گواهی بمنظور ارائه به یکی از دبیرستانهای دیگر ضمناً نامبرده جزء گروه فرقه ضاله بهائیت می‌باشد صادر شده و ارزش دیگری ندارد

رئیس دبیرستان سعدی آباده

[امضا روی مهر رسمی]

آموزش و پرورش آباده

دبیرستان سعدی

تأسیس ۱۳۱۶

 

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]