[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

جهت پیشبرد هر چه سریع‌تر اهداف انقلاب ایران و توفیق در امر آموزش و پرورش جوانان پیرو تصمیم شورای دبیران و شورای انجمن همکاری خانه و مدرسه مقرر گردید که عموم دانش‌آموزان به موارد انضباطی زیر توجه نموده و در اجرای آن متعهد گردند از اولیای محترم دانش‌آموزان تقاضا میشود پس از مطالعه کامل و توجه دقیق به مفاد این برگ نسبت به ثبت نام خود اقدام فرمایند.

دانش‌آموزانی که در این دبیرستان تحصیل می‌کنند باید واجد شرایط زیر بوده و مفاد قانونی این برگ را که در شورای دبیران روز ٣ تیر ۵۸ و جلسه انجمن همکاری خانه و مدرسه روز ۱۵ تیر ۵۸ تصویب گردید [کاملاً] و قویاً رعایت نموده و در غیر‌اینصورت مدرسه ملزم به اخراج آنان خواهد بود.

۱- دانش‌آموزان باید متدین به یکی از ادیان رسمی کشور باشند (مسلمان - یهودی - مسیحی - زرتشتی)

٢– دانش‌آموز باید در اوقات رسمی مدرسه ملبس به یونیفرم مدرسه بوده و از آنجا که سادگی برازنده هر دانش‌آموز است داشتن آرایش و پوشیدن لباس کوتاه و استفاده از زینت‌آلات مجاز نبوده و موجب محرومیت از کلاس در صورت تکرار اخراج از دبیرستان میگردد.

٣ - طبق ماده ۲۴ آئین‌نامه دبیرستان [ناخوانا] غیبت غیرموجه در ماه موجب اخراج دانش‌آموز خواهد بود تشخیص عذر موجه با رئیس دبیرستان است.

۴- اولیای دانش‌آموزان موظفند در صورت غیبت فرزندشان بلافاصله دبیرستان را از جریان غیبت مطلع نمایند در غیر اینصورت دانش‌آموز بکلاس و دبیرستان پذیرفته نخواهد شد.

۵- نظر به اینکه ساعت کار دبیرستان یکسره می‌باشد دانش‌آموزان پس از ورود تا تعطیل حق خروج از دبیرستان را نخواهند داشت مگر در مواقع ضروری و اضطراری و با اجازه یک مقام مسئول مدرسه.

۶- از اولیاء محترم دانش‌آموزان تقاضا میشود در صورت تغییر محل نشانی جدید خود را فوراً به دبیرستان اطلاع داده ضمناً حداقل هر ماه یکبار برای اطلاع از وضع فرزند خود به دبیرستان مراجعه نمائید.

٧- دانش‌آموزان باید در طول ساعات کلاس در سر درس حاضر بوده و بهیچوجه کلاس را ترک ننمایند مگر در موارد استثنائی با اجازه.

٨– دانش‌آموزان ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات آئین‌نامه‌ها و شورای دبیران و انجمن خانه و مدرسه و تذکرات اولیاء دبیرستان می‌باشند و در غیر اینصورت بی‌نظم معرفی گردیده بعد از یکبار محرومیت از کلاس در صورت تکرار از دبیرستان اخراج میگردد.

دانش‌آموز باید بعد از اتمام درس فوراً مدرسه را ترک نمایند مگر با اجازه کتبی اداره آموزش و پرورش و مربی و سرپرست و بااطلاع اولیاء دانش‌آموزان.

٩- اشکالات دبیرستان را باادب و تفاهم و صبر و حوصله دو جانبه حتی‌المقدور با اولیاء دبیرستان در خارج از کلاس و ساعات درسی حل نموده و از هرگونه جنجال منجر به بی‌نظمی می‌گردد بپرهیزند.

۱۰- از هرگونه بحث غیردرسی در ساعات کلاس احتراز نموده تا باعث اتلاف وقت سایر دانش‌آموزان و عقب‌ماندگی برنامه درس نگردد.

۱۱- دبیرستان خانه دانش‌آموز بوده و لازم است در حفظ نظافت و اموال آن بکوشند و اگر خسارتی به دبیرستان وارد نمایند به عهده دانش‌آموز است.

١٢- هرگونه نقل و انتقالی را قبل از شروع سال تحصیلی به دبیرستان اطلاع داده و با شروع سال تحصیلی دانش‌آموز جزو لیست ثابت دبیرستان و ملزم به پرداخت تمام شهریه می‌باشند.

 

اینجانب ----- ولی دوشیزه ----- بااطلاع کامل از مفاد مندرج در این ورقه و با تعهد و رعایت کلیه موارد آن تقاضای ثبت نام فرزندم را در کلاس ----- دبیرستان پیشاهنگ را دارم

امضاء ولی دانش‌آموز -----

امضاء دانش‌آموز -----

امضاء متعهدین در این ورقه به رسمیت شناخته میشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]