[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ ۶ اسفند ۱۳۶۳

شماره ۶۳ /۱۶۷۶ /ب/ ۱

پیوست ردیف [ع ۳۸۶]

 

از: دادسرای انقلاب اسلامی تهران

به: شهربانی جمهوری اسلامی شهرستان رامسر

محترماً با ابلاغ سلام.

 

بدینوسیله به آگاهی میرساند [پرونده] به اتهامی آقای داریوش کثیری عربی فرزند حبیب‌اله شناسنامه [حذف شده] متولد [حذف شده] اهل بابل ساکن گرم‌دره دایر به عضویت در فرقه ضاله بهائیت و شرکت در کلاسهای درس اخلاق عضویت در محفل گرم‌دره با سمت ناظم در این دادسرا مطرح که پس از انجام تحقیقات لازم در شعبه نهم دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی و بمو‌جب دادنامه شماره ۲۹۹۸ دگات مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۶۳ نامبرده پیرامون اتهامات منتسبه به دو سال حبس محکوم [و از] آنجائی که مشارالیه بی‌سواد میباشد و فعالیت چندانی نداشته است و پس از اطلاعیه دادستانی فعالیت خود را قطع نموده لذا ایام بازداشت را برای وی کافی دانسته محرز گردید. باقیمانده دوران محکومیت خود را در رامسر کماکان مشغول بکار باشد لیکن حق ورود به محل سکونت قبلی [خود]، قریه گرم‌دره [را ندارد].

علیهذا بدینوسیله نامبرده [معرفی] میگردد مقتضی است دستور فرمائید اقدامات لازم مبذول و تاریخ معرفی وی را به این دادسرا اعلام فرمائید./ ح

شعبه دادیاری اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی تهران

[شعبه خیابان شهید قدوسی]

[مهر رسمی]

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]