[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری سوّم

شمارۀ: ۱۵۷۹- ۲۰۰۸

تاریخ: ۹ اسفند ۱۳۲۲

محرمانه

 

ادارۀ فرمانداری شهرستان تبریز

پیرو شمارۀ ۳۴۲۵- ۱۹۰۰ – ۲۵ بهمن ۱۳۲۲ شهربانی مراغه گزارش می‌دهد که دادخواستی به امضاء و مُهر ۲۸ نفر اهالی، دایر به جلب مرتکبین و پرونده‌های مجموع آنها به شهربانی داده شده است و رونوشت دادخواست نیز به ادارۀ فرمانداری مراغه ارسال گردیده است. با عرض مراتب کسب آموزش می‌گردد.

کفیل شهربانی استان ۳، یاور ضیایی

[رونوشت] برابر اصل است؛ [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]