[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۲۷۸۱۳

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: -------

پرونده: ------

 

[آرم]

دفتر نخستوزیر

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: ------

پیوست: یکبرگ

پاکنویس کننده: احمدی

تاریخ نوشتن: ۲۵ شهریور ۱۳۲۵

تاریخ پاکنویس: ۲۵ شهریور ۱۳۲۵    

تاریخ ثبت: ۳۰ شهریور ۱۳۲۵

 

مستقیم و فوری است

 

وزارت کشور

رونوشت دادخواست بامضای علیاکبر فروتن و مهر محفل روحانی بهائیان ایران به پیوست فرستاده دستور فرمائید بوسایل مقتضی در اینباب رسیدگی و تحقیقات بعمل آورده و نتیجه را اطلاع دهید.

از طرف [ناخوانا] – مرتضی [ناخوانا]

[امضا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]