[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی -----

شماره خصوصی -----

جزوهدان -----

پرونده -----

[آرم]

دفتر نخستوزیر

نوع پیشنویس -----

موضوع پیشنویس ----

پیوست -----

پاکنویس کننده -----

نوشتن تاریخ----- ماه ----- تاریخ پاکنویس ----- ماه ----- تاریخ ثبت ----- ماه -----

 

دوست عزیزم

مرقومه مورخه ۴ شهریور ماه جاری متضمن دادخواست اصناف و پیشهوران کرج زیب وصول داد و شرح مؤکدی بوزارت کشاورزی صادر گردید پس از وصول پاسخ نتیجه اقدامات باطلاع جنابعالی خواهد رسید.

ایام بکام باد.

[ناخوانا]

[امضا]

۷ شهریور ۱۳۲۶

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

بامضاء ریاست محترم دفتر

عنوان پاکت:

جناب آقای ظهیرالاسلام

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]