[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: -----

جزوهدان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

ریاست وزراء

 

نوع رونوشت: -----

موضوع رونوشت: -----

ضمیمه: -----

مسئول پاکنویس: -----

 

تاریخ نوشتن: ۸ شهریور ماه ۱۳۱۶ تاریخ پاکنویس: ----- ماه: -----تاریخ ثبت:-----ماه:----- ۱۳

 

محرمانه

 

ادارۀ کل شهربانی

تلگرافی از سنگسر از طرف جمعی از زنان آنجا رسیده و شکایت میکنند که چندی است کسان آنها را بنام بهائی بودن زندانی نمودهاند و تقاضای رسیدگی باظهارات خودشان دارند. متمنی است اولاً اطلاع دارید جریان امر چه بوده؟

ثانیاً اگر برای تعطیل بر خلاف نظامنامه تعطیلات اقدام نمودهاند باید مجازاتی در حدود قانونی تأمل گردید که این اشخاص اینطور خود را مظلوم نشان ندهند.

رئیسالوزراء [امضاء]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]