[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره کتاب: -----

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

سنه: -----۱۳۱

 

از: سنگسر

به: ط [طهران]

شماره قبض: ۱۳۲

شماره تلگراف: ۲۰

عدد کلمات: ۲۷

تاریخ اصل: ۳۰

توضیحات: -----

تاریخ وصول: ۳۰ تیرماه

اسم گیرنده: -----

 

ریاست وزراء کپیه شهربانی چهار روز است شهربانی بیجهت پسرم باقرعلی رحمانیان زندانی نموده کسب و زندگانی معوّق تمنای دادخواهی میشود.

شمس جهان رحمانیان

[مُهر]

 

[مهر: ورود بکابینه ریاست وزراء]

تاریخ: ۴ مرداد ماه ۱۳۱۶

نمره: ۶۷۰۱

 

[یادداشت زیر نامه] دستوری ندادهاند ضبط شد.

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]