[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره کتاب: -----

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از: سنگسر

به: ط [طهران]

شماره قبض: [۱۹۶]

شماره تلگراف: ۷

عدد کلمات: ۲۸

تاریخ اصل: ۵

توضیحات-----

تاریخ وصول: ۶ مرداد ماه

اسم گیرنده: -----

 

ریاست وزراء کپیه شهربانی پیرو تلگراف ۳۰ تیرماه ده روز است شهربانی سنگسر فرزندم پروین را بدون علّت توقیف امورات اطفال پریشان تقاضای دادرسی.

گلدانه پروین. [مُهر]

 

[بالای صفحه]

[مهر – ورود به دفتر کابینه ریاست وزراء]

بتاریخ: ۷ مردادماه ۱۳۱۶

نمره: ۶۸۸۱

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]