[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۹ اسفند ۱۳۵۹

[عکس]

 

مقام وزیر بهداری کشور جمهوری اسلامی ایران احتراماً صاحب این عکس که معلول است تظلم میکند.

من توفیق ماهزمانی کارمند بهداری ارومیه میباشم که مدت ۱۷ سال در نهایت صداقت و امانت در قسمت ریشه‌کنی مالاریا در نقاط مختلفه استان آذربایجان غربی انجام وظیفه نموده‌ام و در سال ۱۳۵۰ در حین انجام وظیفه و حین مأموریت در اثر تصادف اتومبیل از هردو پایم فلج شده‌ام که با این چرخ باز هم در خلال اینمدت در بهداری بطور منظم و مرتب انجام وظیفه کرده‌ام که کلیه همکارانم و پرونده‌ام گواه این گفتارم میباشد و در حال حاضر افراد تحت تکفلم یک همسر و دو فرزندانم میباشند و یک خانه مشتمل بر دو اطاق کوچک که با اخذ وام خریداری نموده‌ام و ماهیانه ۱۸۰۰۰ ریال اقساط آن میباشد دارم و ضمناً ۴۱ ساله میباشم که متأسفانه بهداری شهرستان ارومیه بنا و به استناد بخشنامه ۷۵۶۰ - ۱۰ دی ۱۳۵۹ نجناب حقوق اینجانب را از اوّل بهمن ماه سال جاری بخاطر اینکه عقیده اینجانب بهائی میباشد قطع نموده است.

جناب وزیر، مگر نه این است که حکومت جمهوری اسلامی بر طبق آیات قرآن مجید (((ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور))) و ((ان اکرمکم عندالله اتقیکم)) و ((اعد لوا هو اقرب للتقوی)) و ((لکم دینکم ولی الدین)) و ((اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی)) و بسیار دیگر از آیات مبارکه پایه‌گذاری شده است؟

جناب وزیر مگر نه این است که قانون اساسی کشور مقدس ایران کلیۀ حقوق انسانها را محفوظ میدارد و طرفدار مستضعف و معلول میباشد؟ از جمله اصول ۲۳ و ۲۲ که تفتیش عقاید را ممنوع کرده و حیثیت و جان و مسکن مردم ایران را از تعرض مصون داشته‌است مخصوصاً شغل انسانها را محفوظ نگهداشته.

جناب وزیر بعکس اینجانب که در بای این صفحه است توجّه فرمائید آیا دستوریکه دادید که من علیل و مستضعف را بخاطر عقیده‌ام اخراج کرده‌اند خلاف شرع و قانون اساسی و حقوق بشر نبوده‌ است؟ و من فکر نمیکنم دیانت اسلام و حکومت جمهوری اسلامی چنین مورد ظلمی را بر انسان‌ها بخصوص اینجانب معلول روا دارد و حتی انسانهائی که فلج و علیل و معلول مثل بنده را چنان مورد بیعدالتی قرار دهد که ننگ بر عالم بشریت باشد. من فکر نمیکنم دین مبین اسلام افرادی را مخصوصاً افرادی معلول چون مرا بخاطر عقیدۀ دینی چنین مورد بیمهری قرار دهد بلکه برعکس اسلام و حکومت اسلامی باید طرفدار مستضعفین و اجرای عدالت و انصاف بوده باشد و شما و امثال شما نیز که می‌خواهید عدالت اسلامی را بمردم جهان تعلیم دهید انشاالله در حق اینجانب دستورات زمه جهت احقاق حق و اجرای عدالت و لغو قطع حقوقم را خواهید فرمود. بامید اجرای عدالت

توفیق ماهزمانی

[امضا]

نشانی ارومیه

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]