[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره کتاب: -----

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

سنه: -----۱۳۱۶

 

از: سنگسر

به: طهران

شماره قبض: ۱۲۷

شماره تلگراف: ۱۶

عدد کلمات: ۲۸

تاریخ اصل: ۲۹

توضیحات: -----

تاریخ وصول: ۲ تیرماه

اسم گیرنده: [ناخوانا]

 

ریاست الوزراء کپیه شهربانی ۲۷ تیر ۱۳۱۶ شوهر کمینه عباس گلستانی را اداره شهربانی سنگسر توقیف علت نامعلوم امور کسب مختل تقاضای دادرسی.

طاهره گلستانی

 

[مُهر – اداره پست]

 

[یادداشت زیر نامه] دستوری نفرموده‌اند ضبط شود.

[مهر ورود بدفتر هیئت ریاست وزراء]

بتاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۱۶

نمره: ۶۷۰۲

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]