[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره کتاب: -----

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

سنه: -----۱۳۱

 

از: سنگسر

به: ط [طهران]

شماره قبض: ۱۶۰

شماره تلگراف: ۱۰

عدد کلمات: ۳۶

تاریخ اصل: ۶

توضیحات------

تاریخ وصول: ۷ مرداد

اسم گیرنده: -----

 

ریاست وزراء کپیه شهربانی پیرو تلگراف ۳۰ تیرماه یازده روز است شوهر کمینه شهربانی سنگسر بدون جرمی توقیف تلگرافاً استدعای آسایش نموده عطف توجه شده استرحاماً تقاضای آسایش و رفع توقیف داریم

رضوانیه لقائی

[یادداشت زیر نامه] فرمودند ضبط شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]