[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره: سیاسی

دائره:-----

تاریخ: ۱۸ تیرماه ۱۳۱۹

شماره: ۱۶۸۸۷ / ۲۶۰۷۷  

موضوع: -----

پیوست: ------

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره کُل شهربانی

محرمانه – راسته

جناب آقای نخستوزیر

معطوفاً بنامه شماره ۳۵۳۱ -۱ تیرماه ۱۳۱۹ راجع به شکایت عده از عائله پیشهوران سنگسر دائر بدستگیری و تبعید شوهران آنها معروض میدارد. در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۱۹ نامه از ستاد ارتش واصل گردیده بود که بخشدار نظامی سنگسر گزارش میدهد با اینکه کراراً به بهائیان آنجا بوسیله شهربانی ابلاغ شده که از تظاهرات مذهبی خودداری نمایند معهذا در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۱۸ و ۲۱ بهمن ۱۳۱۸ بعنوان (عید گل) دکاکین خود را بسته و باخطار مأمورین نیز اعتنائی نمیکنند و بخشدار مزبور نظریه داده بود که چند نفر از مبلغین آنها از محل دور شوند بوسیله شهربانی مربوطه نسبت به پیشینه و وضعیت مبلغین بهائیان بازجوئی شده مفاد گزارش بخشدار نظامی تائید و معلوم گردیده عده بهائیان سنگسر در روزهای ۲۰ بهمن ۱۸ و ۲۱ بهمن ۱۳۱۸ بنام (عید گل) که روز مرگ (حسینعلی) مبلغ بهائیها میباشد دکاکین خود را تعطیل نموده بودند مراتب بوسیله ستاد ارتش از شرف عرض پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی گذشت فرمان مطاع مبارک ملوکانه چنین شرف صدور یافته است (بآنها تذکرات لازمه بدهند و ملتزم کنند که از این حرکت دست بردارند و اگر در آتیه تکرار کردند آنوقت آنها را تبعید نمایند) بامتثال فرمان مطاع مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بشهربانی مربوطه آموزش لازم صادر و طبق گزارش شهربانی سمنان با اینکه تذکرات لازمه به بهائیان سنگسر داده شده و التزام اخذ گردیده بود روز ۲۲ خرداد ۱۳۱۹ (۹ نفر) پیشهوران زیر مقیم آنجا (ضیاءاله ممتازی- عباس گلستانی- عباس مهاجر- معصوم سقائی- سیدعلی محمد لقائی- اسمعیل ساجدی- باقرعلی- محمدابراهیم- خیرانی) بعنوان روز مبعث (علی‌محمد باب) دکاکین خود را تعطیل و باخطار مأمورین ترتیب اثر نداده بودند که مدلول فرمان مطاع مبارک شاهنشاهی درباره آنها بموقع اجرا گذارده شده و با موافقت نظر بخشدار نظامی سنگسر اشخاص نامبرده از آنجا بنقاط دیگر دور شدهاند.

رئیس اداره کل شهربانی – سرپاس مختار

[امضاء]

[یادداشت دستنویس بالاس صفحه:] بایگانی

[مهر رسید نامه] شماره: ۴۴۱ – تاریخ ۱ تیر ۱۳۱۹

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]