[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره کتاب: -----

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از: سنگسر

به:  ط [طهران]

شماره قبض: ۳۰۴

شماره تلگراف: ۲

عدد کلمات: ۵۴

تاریخ اصل: ۵

توضیحات:  -----

تاریخ وصول:  ۶ شهریور [۱۳۱۶]

 

اسم گیرنده: -----

 

جناب رئیس وزراء کپیه وزارت داخله چهل روز نه نفر اولیای ما را بیگناه شهربانی سنگسر بنام بهائی بودن زندان ۱۴ روز است یاور امامقیسی برای بازپرسی وارد تقاضای استخلاص نمودیم بگفتار تهدیدات شدیده رفتار ما بیچارگان را مضطرب با نهایت انکسار استدعای استخلاص و دادرسی مینمائیم.

کمینهگان عایله زندانیان  بهیه بقائی- زهرا مظلوم- طاهریه تائیدی- گلبانو پیمانی- امهسلیمه طائی- گلدانه پروین- شمسجهان رحمانیان– صغرا شهریاری- رضوانیه لقائی– زهرا حسین زلفی- خیر نساء سبحانی

[مُهر- ورود بکابینه ریاست وزراء]

بتاریخ: ۷ شهریور ۱۳۱۶

نمره: ۸۴۴۲

[یادداشت بالای نامه] محرمانه از شهربانی سئوال شود در اینباب جریان چه بوده اگر برای تعطیل بر خلاف ایام تعطیل اقدام نمودهاند باید مجازاتی در حدود قانون تعیین کنید اینطور این اشخاص خود را مظلوم ننمایند.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]