[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۳۵۳۱

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: ۱۴

پرونده: -----

 

[آرم]

دفتر نخستوزیر

 

نوع پیش‎‎‎‎‎نویس: -----

موضوع پیشنویس:-----

ضمیمه: ----

پاکنویسکننده: محمود پرنده

 

تاریخ نوشتن: ۲۸ خرداد ۱۳۱۹ تاریخ پاکنویس: ۲۹ خرداد ۱۳۱۹ تاریخ ثبت: ۱ تیرماه ۱۳۱۹

 

اداره کل شهربانی

خانواده نه نفر از پیشهوران سنگسر تلگرافی بریاست وزیران مخابره و از دستگیر شدن پیشهوران مزبور بوسیله مأمورین شهربانی سنگسر شکایت و تقاضای استخلاص آنها را نمودهاند رونوشت تلگراف برای اقدام مقتضی و اعلام گزارش امر به پیوست فرستاده میشود.

خزائی [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]