[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از آباده به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۱۴۱، شماره تلگراف: ۹۷؛ تعداد کلمه: ۲۳۴، تاریخ اصل: ۱۶ فروردین [۱۳۲۳]، تاریخ وصول: ۱۷ فروردین [۱۳۲۳]

 

جناب نخست وزیر

رونوشت وزارت کشور،

کپیه وزارت جنگ،

کپیه ادارۀ تشکیلات ژاندارمری تهران،

رونوشت فرماندهٴ معظّم نیرو،

کپیه استانداری،

کپیه ژاندارمری،

کپیه پارکهٴ بدایت شیراز

تعقیب تلگرافات گذشته دایر به مظلومیّت فئهٴ بهائی در قراء آباده از قبیل صغاد و بهمن [و] اِقلید و تعدّیّات اشرار و اجامر به تحریک سیّد محمّد قیّومی روضه‌خوان ابرقویی و تقویت بعضی مأمورین دولت و محرّکین محلّی تا کنون رفع ظلم نشده، قادر رفتن به سر خانه و زندگی خود نیست. منتها اقدام اولیای امور در مرکز، ارجاع شکایات ما به مأمورین محلّ که خود دامن‌زن این نایره هستند، بوده و مأمورین هم به دل‌خواه جوابی تنظیم، تقصیر را متوجّه این فئهٴ مظلوم کرده، غائله را ختم شده وانمود کرده‌اند. اشرار و متغاصبین نیز چون شکایاتمان را بدون اثر دیده‌اند، در صدد برآمده‌اند که برابر تعقیب دینی، نایرهٴ فساد را توسعه داده، موجبات اغتشاش سایر نقاط را فراهم سازند. این است که با کمال یأس به عرض این شکایات مبادرت، تقاضای عطف توجّه فوری به رفع تعدّیّات گذشته و جلوگیری از حوادث آتیه داریم و نیز هر گاه به عللی رفع ظلم برای اولیای امور نیست، اجازه فرمایند تا خود از حقوق حقّهٴ خویش دفاع، نگذاریم عیال و اطفال ما اسیر ظلم و تعدّی اراذل ناس قرار گیرد و به عبارت اخریٰ خود جان و مال و ناموسمان را حفظ نماییم.

مرتضیٰ کوثر، رضا کوثر، میرزاجان صفایی، حسن اخضری، عبّاس پاکباز

 

[حاشیه:] شمارۀ: ۹۷ – ۲۳ فروردین ۱۳۲۳

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]