[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

١٠ تیر ۱۳۳۴

وزارت معظّم کشور

سختی دهی به خلق، تو سختی بری به دهر در کیفر فلک غلط و اشتباه نیست

محترماً به عرض می‌رساند: چنانکه تقریباً طیّ ۲۰۰ نامه‌های بلااثر و بی‌نتیجه که به مقامات مربوطه تقدیم شده، عدّه‌ای بی‌سر و پا و اراذل ساکن کوشکک به تحریک و پشتیبانی کاکا کریمی و محمّدمهدی صمیمی، هر دو کارمند فرهنگ، اللّه‌قلی کریمی با عبّاس آگاهی، تعداد ۱۵ باب منازل ما را که ۲۱ خانوادۀ رعیّت از قبیل زن و مرد در آن به وضع فلاکت‌باری سکونت داشتند، از ساعت ۵ تا ساعت ۷ بعد از ظهر روز ۷ خرداد ۱۳۳۴ در حضور پادگان مسلّح کوشکک و رئیس ژاندارمری شهرستان آباده، به وضع فجیع و بی‌شرمانه غارت کردند و زدند و سوختند که چشم هر بیننده‌ای از دیدن و گوش هر شنونده‌ای از استماع آن به هیجان آمده، لعنت‌های بی‌شمار به مجریان این اعمال وحشیانه می‌فرستد و هر شخص فهیمی از این که به چه مناسبت، دولت طرف‌دار ظالمان بوده، مسبّـبین آن اعمال شنیعه را تعقیب نمـی‌نمایند، تفرّس کرده و متـأسّف می‌گردند. چنان‌که در ایّام گذشته کوچک‌ترین وقایعی رخ می‌داد، بلادرنگ اقدامات لازمه مبذول می‌گشت و الحال بعد از گذشت مدّت یک ماه از این واقعۀ شوم، نه به ما کمکی شده و نه اقدامی مبذول گشته، فی‌الحال چنان‌که مشهور است در زمان سابق نامه‌ای که کلمۀ فوری در پشت پاکت آن مرقوم گشته، تقدیم اعلی‌حضرت فقید گشت. اعلی‌حضرت عادل از نوشتن این کلمه متحیّر و متعجّب گشته، فرمودند: مگر در مملکت من عمل غیر فوری هم انجام می‌گیرد؟ و الحال معنی این‌که فعلاً توجّهی به این وقایع ناگوار نمی‌گردد را نمی‌دانیم چیست و از کجاست.

آری، اگر فرماندار شهرستان آباده شخصاً به وسیلۀ سر نیزه، اشخاص را احضار نمی‌نمود و آنان را در حضور عدّه‌ای اراذل با تشدّد و سرزنش وادار به توبه نمی‌نمود و یا به تحریک وی رئیس دارایی وقت در روی منابر علیه عدّه‌ای مظلومان بهائی بی‌پرده سخن‌سرایی نمی‌نمود، هر آینه عدّه‌ای بی‌سر و پا و چاقوکش که هر روز برای امرار معاش خویش از راه نامشروع دست به اقدام می‌زدند، جرأت انجام چنین اعمال مفتضح را که واقعاً ضایع کنندۀ تودۀ اجتماع و قانون اساسی مملکت و مشروطه است، نمی‌نمودند. ولی باید گفت:

با چنین ذلّت و پشیمانی وای بر سرنوشت ایرانی

آخر ای شاه، ای دولت، ای رؤسا، ای صدرنشینان و قضات دادگستری، آیا تا کی و تا چند آرام نشسته‌ای و به حال سوختۀ ما دلت نمی‌سوزد؟ تو تقصیر نداری، زیرا در آسمان‌خراش‌های باشکوه زندگانی می‌کنی و از طعام‌های خوشگوار گوناگون لذّت می‌بری و بدنت عریان و شکمت گرسنه و خالی نیست. آیا خداوند تعالی این اقتدارات گوناگون را از شما بری نخواهد داشت؟ آیا شما را در آخرت سؤال و پرسشی نیست؟ بیایید و به دل دردناک و جگر خونین ما رسیدگی کنید. بیایید و به این اراذل و اوباش نامسلمان بگویید: کشور را قانونی است و عدالت را حدودی. بالاخره گر چه اهمیّتی به گفتار و عرایض ما داده نمی‌شود، پس از یک ماه استدعای رسیدگی را داریم.

غارت‌زدگان و خانه‌سوختگان قریۀ کوشکک، از طرف کلیه:

ماشاءاللّه تشکر

[امضا]

رضا تشکر

نعمت‌اللّه تشکر

 

[مُهر:]

شماره: ۳۱۰۴۱

تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۳۴

 

[یادداشتها، شماره ها و تاریخهای دستنویس در پائین صفحه]

۱۸۰۰

۲ مرداد ۱۳۳۴

 

۴۵۵۲ [ناخوانا]

۱۸ تیر ۱۳۳۴

 

[ناخوانا] ۴۵/ ۳۱۰۴۱

۲۱ تیر ۱۳۳۴

 

آقای رئیس دفتر، جواب ضمن اعادۀ مرجوعه به عرض برسد که هیأتی آمدند و دقیقاً رسیدگی نمودند و در دادگاه هم مطرح می‌باشد.

۲ مرداد

[امضا]

 

[مهر:]

عیناً به فرمانداری آباده ارجاع می‌شود که دستور فرمایند پس از رسیدگی و اقدام، نتیجه را با اعادۀ عین مرجوعه اعلام دارند.

از طرف وزیر کشور

دادخواه

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]