[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم محفلی ملی بهائیان ایران]

نمره: ۳۰۳

بتاریخ: ۵ شهرالکلمات سنه ۹۱

مطابق ۲۶ تیرماه ۱۳۱۵

مستقیم.

 

جناب آقای جم – رئیس الوزراء

با کمال احترام معروض میدارد این نکته بر عموم روشن و مسلم است که امروزه در اثر توجهات کاملۀ ملوکانه و نیروی کشوری و لشکری شاهنشاهی بسط امنیت و آرامش و نظم و ترتیب در سرتاسر کشور ایران بحدی است که:

اولاً – تمام نواحی و زوایای میهن عزیز را فراگرفته و همۀ آحاد و افراد رعایا از نعمت امنیت و آسایش بهره‌مند میباشند و

ثانیاً – مراقبت و جدیت مقامات مربوطۀ دولتی در حسن انتظامات و بذل مساعی در بسط مدنیت و جلوگیری از وقایع غیر منتظره و تعصبات جاهلیه بقدری بعمل میآید که دیگر احدی قادر نیست به حرکات و عملیات ناپسند ادوار گذشته از قبیل تهییج احساسات جاهلانه و تعرض بمال و جان و وجدان کسی بعناوین مذهبی و غیره مبادرت ورزد و این خود اسباب تشکرات قلبی و دعاگوئی عمومی نسبت به ذات مقدس ملوکانه و دوام سلطنت با عظمت شاهنشاهیست. ولی گاهگاهیکه ادارۀ شهربانی و بعضی مقامات دولتی دیگر شاید بمنظور سیاست عمومی در مرکز و ولایات بنام جلوگیری از تظاهرات بهائیان (که فیالحقیقه تظاهری از طرف بهائیان نشده و نمیشود) اقداماتی مینماید عناصر متعصب و مفسد که مترصد موقع و فرصت مناسب میباشند بهانه بدست آورده و با عملیات بعضی از مأمورین بطور غیرمستقیم اسباب تشویق آنان شده بعادت دیرینه درصدد ایذاء و مزاحمت بهائیان و تعدی بمال و جان آنان برمیآیند چنانکه واقعۀ حادثه در اطراف مراغه که ذیلاً شرح مختصر آن عرض میشود شاهد مقال است:

در ۲۴ اردیبهشت امسال در قراء خرمازرد و آهق از توابع مراغه از قرار اطلاعات واصله بتحریک آقا محمدجواد شمسالعلما و نمایندهاش قدرت اسکندری نادر نام کلانتر جمعیتی در حدود ششصد نفر جمع و باین اظهارات آنها را تهییج و ترغیب مینماید که چون دولت در هر نقطه از مملکت بهائیان را از ادارات خارج و آنها را از حقوق مدنی محروم نموده لذا قدرت اسکندری مالک قریه امر کرده بهائیان اینجا را پراکنده نمائید و هر کس حاضر برای غارت اموال آنها نشود مضروب و جریمه خواهد شد. باین نحو جمعیت مذکور به باغ و بیشه و زراعت و گاوبندی بهائیان هجوم و همه را به یغما برده مبالغ کثیری خسارت وارد آوردهاند و با اینکه پس از ۴ روز مدعی العموم و مستنطق بمحل رفتهاند معهذا باز قریب هشتاد نفر هنوز مشغول غارت بوده و فقط شش نفر از آنها دستگیر و اقرار بغارت کردهاند.

این قبیل حوادث و تجری اشخاص شریر که بصور و اشکال مختلفه در بعضی از ولایات دیگر هم ظاهر میشود در نتیجۀ انتشار خبر جلوگیری از اجتماعات بهائیان و مخصوصاً اقدامات بعضی از مأمورین شهربانیست که حتی اجازۀ اجتماع چند نفر بهائی را با یکدیگر نداده و در کوچه و بازار نیز آنها را گاهی از مصاحبت باهم ممنوع میدارند بالنتیجه بعضی از نفوس چنین گمان مینمایند که دولت علیه دستور تضییق و ایذاء بهائیان را داده است و حال آنکه بر خاطر محترم پوشیده نیست که اولاً بهائیان طبق اوامر اکیدۀ دینی خود وجداناً مکلف باطاعت مقررات و احکام حکومت متبوعۀ خویش هستند و همواره جز انقیاد و صداقت نسبت بدولت عملی و اقدامی ننموده و مخصوصاً در این اواخر کاملاً مقتضیات وقت را مراعات و ابداً احتفالات و اجتماعاتیکه در انظار ناس بتظاهر تعبیر شود ننمودهاند که موجب جلوگیری و اسباب استفادۀ ماجراجویان حتی بهانۀ شدت و تضییق برای بعضی از مأمورین متعصب فراهم گردد.

ثانیاً بهائیان هرچند به بردباری و تحمل و اطاعت اوامر دولت وجداناً مکلف ولی نفس حصول بهانه برای فتنهانگیزی و تحریک تعصبات جاهلیۀ بعضی اهالی اسباب اختلال امنیت و آسایش عمومی و مخالف مساعی جلیلۀ حکومت متبوعه در توسعۀ مدنیت و بسط اصول انسانیت و منافی از بین بردن عادات مذمومۀ دورههای قبل است.

لذا مستدعیست بذل توجهی فرموده اولاً بادارات مربوطۀ آذربایجان شرقی دستور اکید در جبران خسارت وارده بر مالکین بیگناه بهائی صادر فرمایند ثانیاً در اساس قضیه بشرحیکه عرض شد هرگاه صلاح دانند اوامر لازمه بادارۀ شهربانی صادر فرمایند که جلوگیری از تظاهرات بهائیان گذشته از اینکه موردی ندارد و بهائیان هرگز بعملی که آنرا بتوان تظاهر نامید مرتکب نشدهاند اسباب اختلال امنیت را از طرف متعصبین فراهم مینماید.

در خاتمه مزید توفیق و عزت آنذات معظم را خواهانیم.

منشی محفل/ علیاکبر فروتن

[امضاء: و مهر محفل ملی]

 

[مهر: ورود به دفتر ریاست وزراء]

بتاریخ: ۲۶ فروردین ماه ۱۳۱۵

نمره: ۶۴۷۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]