[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸]

 

تلگرام بطهران

 

جناب آقای وزیر محترم کشاورزی دامت تأئیداته طهران

احتراماً به نمایندگی از طرف چهار صد خانواده کشاورز آواره بعرض عالی میرسانیم عده‌ای از یاغیان و افراد مسلح ایل تامرادی کهکیلویه بسرکردگی حبیب‌الله بهادر و همدستی افراد میرخدایار طهمورثی برای غارت و تصرف املاک و احشام به دهات ما حمله‌ور شده ناچار از ترس کشتار و هتک ناموس از خانه و زندگی فراری و بدهات فلارد و اطراف اصفهان پناهنده شده صدها هکتار اراضی مزروعی و دیم بی‌سرپرست و معلوم نیست در تصرف چه گروهی میباشد برای تأمین امنیت و حفظ املاک و زراعت خود بآن جناب متوسل استدعا داریم محض رضای خدا و رسول ترتیب بازگشت این آوارگان را به محل برای سرپرستی از کشت و زرع بخصوص که موقع شلتوک کاری است بفرمائید و امنیت زیست در خانه و ملک آباء و اجدادی برایمان فراهم شود نمایندگان آوارگان کتا بویر احمد پناهنده در مهیار اصفهان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]