[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۸ خرداد ۱۳۵۸

 

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر

با نهایت احترام در تعقیب عریضۀ مورخ شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۵۸ بضمیمه بیانیه جامعه بهائیان ایران در بارۀ قانون اساسی را تقدیم داشته و مصرانه رجا دارد که امر و مقرر فرمایند حقوق حقه این جامعه در قانون مزبور منظور نظر قرار گیرد.

با تقدیم احترام فائقه

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

[امضا]

منوهر قائم مقامی

 

 

۳ تیر ۱۳۵۸ شمسی

 

بیانیه جامعه بهائیان ایران درباره قانون اساسی:

چون در فروردین ماه هذه السنه از طرف مقامات محترم مملکتی اعلان شده بود که قاطبۀ مردم تمنیات خود را راجع به قانون اساسی آینده بعرض برسانند در تاریخ شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۵۸ این جامعه شرحی بجناب آقای مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و بعضی مقامات دیگر مرقوم و مستدعیات حقه خود را تقدیم داشت. نظر باینکه در متن پیشنهادی قانون اساسی که ظرف این چند روزه منتشر شده ذکری از حقوق جامعه بهائی بمیان نیامده لذا بوسیله این بیانیّه در مقام دادخواهی برآمده و مصراً مستدعی است با توجه بنکات زیر مقامات ذیربط در این امر تجدید نظر فرموده و حقوق حقه این اقلیّت را منظور دارند:

بهائیان ایران بزرگترین اقلیّت دینی محسوبند مدت ۱۳۶ سال است که د این کشور موجودند معتقد بتوحید و نبوت و معاد و حقانیّت جمیع انبیاء و مرسلین و مصدق کلیه کتابهای آسمانی میباشند اطاعت از حکومت و مقررات و قوانین مصوبه مملکتی را فریضۀ دینی و وجدانی خود دانسته در کمال علاقمندی در خدمت بملک و ملت کوشا هستند و هر نوع وظیفۀ ملی و اجتماعی را با صمیمیّت و افتخار می پذیرند و بجان و دل انجام میدهند. بموجب تعالیم دیانتی خویش طرفدار وحدت و یگانگی و اتحاد و اتفاق با جمیع بنی آدم بوده و هرگونه تعصبی را اعم از نژادی و اقتصادی و سیاسی مردود و مضّر بمصالح بشری میدانند در ۱۳۶ سال گذشته به تبعیضات مختلفه مانند نداشتن حق آزادی فردی و اجتماعی و سلب آزادی عقیده و بیان و قلم و اخذ مالیاتهای سرسام آور از املاک و اماکن مذهبی و گورستانها گرفتار و علاوه بر تحمل صدمات و بلیّات گوناگون مانند ضرب و جرح و قتل نفوس و حرق و غارت اموال همواره مورد انواع تهمت و افتراء و بی مهری قرار گرفته‌اند و جاعلین اکاذیب و مفتریات کوشیده‌اند تا اتهامات را برنگ آنچه منفور مردم در هر زمان است منتشر ساخته و در اغلب اوقات ایشانرا وجه‌المصالحه قرار دهند.

اکنون که حکومت جمهوری اسلامی تدوین قانون اساسی جدیدی را وجهه همت خود ساخته‌اند جامعه بهائی رجاء واثق دارد که این اقلیّت مساوی و معادل سایر اقلیتهای مذهبی شناخته شود در فصل دویم اصل (۱۴) پیشنهادی قانون اساسی که مذکور است:

"زرتشتیان – یهودیان – مسیحیان در ایران اقلیتهای رسمی دینی شناخته میشوند" پیشنهاد مینماید که یا کلمه بهائیان بر اسامی مزبور اضافه شود و یا بالمرّه با حذف کلیه اسامی تمام اقلیتها را در انجام مراسم و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی خود آزاد سازند.

بنظر میرسد که با اعمال این اصلاحات بحکم آیات محکمات قرآن مجید "لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی" و "لکم دینکم ولی دین" احکام آمرۀ الهیه رعایت شده و هم اجراء عهود و مقاوله نامه های بین‌المللی مانند قوانین حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مقررات منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفته است.

در خاتمه این جامعه بکمال صدق و خلوص آمادگی خود را برای خدمات عمرانی ملی و سازندگی ایران عزیز اعلام میدارد.

 

با تقدیم احترامات فائقه

جامعه بهائیان ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]