[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ-----

شماره-----

صفحه-----

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادگاه عمومی شهرستان آباده

 

بسمه تعالی

در تاریخ ۱۶ آبان ۶۲ بوقت مقرر جلسه دادگاه کیفری یک آباده بتصدی امضاء کننده زیر با حضور متهمین تشکیل و پرونده ۱۲۴۳-۶۲ جنحه تحت نظر میباشد. موضوع پرونده گزارش مردم آباده در مورد بهائی بودن آقای بهرام جنتی فرزند محمد ۴۷ ساله، آرایشگر، اهل و ساکن آباده خیابان امام خمینی آرایشگاه خودش و سه نفر دیگر که پس از استماع اظهارات متهم و مطالعه پرونده در خصوص وی ختم رسیدگی اعلام و بشرح زیر نظر میدهد (در خصوص بقیه افراد پرونده باز است)

رأی دادگاه: نسبت باتهام آقای بهرام جنتی دائر بر بهائی بودن و داشتن مغازه آرایشگاه در بازار مسلمین با توجه با شکایات زیادی از مردم مسلمان و اقرار و اعتراف به بهائی بودن نامبرده و با در نظر گرفتن وضع بازار مسلمین و جمهوری اسلامی و شغلی متهم و ارتداد و نجس بودن وی هیچگونه صلاحیت چنین شغلی را ندارد و مغازه او بطور کلی بسته اعلام و جواز کسب وی بی‌اعتبار و باطل میگردد چنانچه تغییر شغل داد با نظریه دادگاه و حاکم شرع در مورد باز شدن مغازه حکم خواهد شد این رأی قطعی است در مورد بقیه افراد پرونده باز است.

رئیس دادگاه کیفری یک آباده – کیانی

رونوشت برابر اصل است. مدیر دفتر دادگاه کیفری یک آباده – رهبر

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]