[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

 

اداره: -----

استخراج تلگراف شیراز

 

[مهر ورود به دفتر اداره سیاسی]

شماره: ۱۷۴۷

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۲۳

 

رونوشت: ----- شماره:----- مورخه ۴ خرداد ۱۳۱۳ [۱۳۲۳] وزارت/اداره که اصل آن بشمارۀ: ----- ثبت شد

 

وزارت کشور

اختلاف بین بهائیان و مسلمانهای آباده تولید زحمت. سرهنگ امانی از طرف نیرو برای بازرسی اعزام با ملاحظه موقعیت تشکیل حکومت نظامی داده چند نفر مفسدین طرفین زندانی. اهالی دکاکین را بستند فعلاً آرامش برقرار جریان کلی پست تقدیم.

 

۲۲ خواجه نوری

 

بایگانی

 

[دست نوشته بالای صفحه:]  ۱۳۷

[دست نوشته بالای صفحه:]  ۱۴/ ۱

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]