[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ: ۲۱ آبان [۱۳۲۹]

شماره: ۸۸۷

ضمیمه: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: اطلاعات

 

اداره انتظامات

گزارش تلگرافی بروجن مورخ ۱۵ آبان ۱۳۲۹ ذیلاً درج میشود فرماندهی که ساعت ۱۳ وارد بروجن دستورات لازم و [مؤکد] به مأمورین انتظامی صادر ساعت ۷ به سمت اصفهان حرکت آرامش و امنیت برقرار است.

از طرف رئیس اداره اطلاعات و آمار [امضاء]

 

 

[یادداشت دستنویس ۱:] [مهر:] اداره انتظامات – امضاء [ناخوانا] - ۱۵۸۶۲ - ن - ۲۱ آبان [۱۳۲۹]

[یادداشت دستنویس ۲:] بایگانی شود – ۲۱ آبان ۱۳۲۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]