[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

 

ادارۀ اطّلاعات

دایرهٴ محرمانه

 

تاریخ: ۷ خرداد ۱۳۲۳

شمارۀ: ۲۸۸۱ - ۲۳۲۰ - ۱

 

محرمانه و فوری است

 

وزارت کشور

تعقیب معروضهٴ شمارۀ ۲۷۳ - ۲۱۰۳ –۷ خرداد ۱۳۲۳ محترماً به استحضار می‌رساند: طبق گزارش شهربانی شیراز، روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۲۳ در حوالی آباده یک نفر مسلمان مضروب و به فرمانداری نظامی مراجعه می‌نماید. با این‌که از طرف فرمانداری دستور تعقیب قضیّه به ژاندارمری داده شده بود، مسلمان‌ها تعطیل می‌نمایند که بنا به دستور فرماندار نظامی چهار نفر مسلمان و سه نفر بهائی بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

کفیل شهربانی کلّ کشور، پاسیار ۱ سیف، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۴۵۱، تاریخ: ۹ خرداد ۱۳۲۳].

[دستنوشته ۲:] سیاسی.

[دستنوشته ۳:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۱۸۵۱، تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۲۳].

[دستنوشته ۴:] به عرض برسد.

[دستنوشته ۵:] بایگانی.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]