[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

نخست وزیر

شمارۀ: ۷۴۴

به تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۲۳

بخشنامه

محرمانه

مستقیم

فوری

 

طبق اطّلاع حاصله، در بین مبلّغین بهائی و سردسته‌های آنها، غالباً از مأمورین و مستخدمین دولت وجود دارد که عملیّات و مداخلهٴ آنان در شهرستان‌ها موجب پیش‌آمدهای سوء می‌گردد. چون طبق مادّهٴ ۸ قانون استخدام کشوری، اعمال نظریّات سیاسی در امور اداری و تبلیغات بر ضدّ مذهب رسمی مملکت و یا علیه حکومت ملّی، به کلّی ممنوع و موجب انفصال است، بنابراین مقتضی است دستور فرمایید برای جلوگیری از تبلیغات مأمورین و مستخدمین آن وزارت‌خانه اقدامات اکید به عمل آورده و در صورت تخلّف، طبق مقرّرات قانون عمل نمایند.

نخست وزیر، [امضاء: محمّد ساعد]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]