[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

از زاهدان به [طهران]

شمارۀ قبض: ۱۹۳۶۹

شماره تلگراف: ۸۴۵

عدد کلمات: ۲۹

تاریخ اصل: ۲۶ -۵

توضیحات: -----

تاریخ وصول: ۲۷ مرداد [۱۳۲۳]

نام گیرنده: -----

 

جناب آقای نخست وزیر

۸۷۵۹، مراقبت‌ها[ی] لازم معمول، کسی نتوانسته است بخش‌نامهٴ ۷۴۴ را وسیلهٴ تعدّی قرار دهد. ۶۳م.

از طرف فرماندار مکران، بنی‌اقبال

 

[مهر:]

[ناخوانا]

۱۰۷۸۱

۱ شهریور ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]