[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

[بدون نمره، اوایل مرداد ماه]

 

تعقیب بخش‌نامهٴ ۷۴۴

 

اطّلاعات واصله از ولایات مبنی بر تعدّیّات، قتل و غارت از طرف اشخاص غیر مسؤول علیه عدّه[ای] که معروف به داشتن مذهب دیگر [هستند]، بایستی از هر نوع تعدّی علیه هر کسی باشد، جدّاً جلوگیری نمایند و مسؤولین [را] دستگیر و شدیداً مجازات نمایند. اجرای این امریّه به مسؤولیّت شخص شما واگذار می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]