[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره کتاب: -----

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

سنه -----۱۳۱

 

از: سنگسر به: ط [طهران]

شماره قبض: ۱۵۷

شماره تلگراف: ۸

عدد کلمات: ۴۸

تاریخ اصل: ۷

توضيحات: -----

تاریخ وصول: روز ۶  ماه مرداد

اسم گیرنده: -----

 

ریاست وزراء- کپیه شهربانی در پیرو تلگراف ۲۱ تیرماه ده روز است شوهر این کمینه تبیانی سنگسر بدون هیچ جرمی توقیف و لطمه بزرگی به تجارتخانه ما وارد. تلگرافی تقاضای آسایش و رفع توقیف داریم

بهیه تبیانی

[امضا و مهر]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]