[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] پست تهران

[تاریخ:] ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۶۰۷

 

مجلس شورای ملی

تشنج بیسابقه مجلس

در اثر اظهارات آقای رضا افشار تشنجی بوقوع پیوست که در عمر مجلس هیجدهم نظیر نداشت

بعنوان قبل از دستور آقایان دکتر جزایری، جلیلی و افشار بیاناتی نمودند

لایحه مالیات بر ارث بتصویب رسید

همچنین لایحه تأسیس اداره تدارکات ارتش از تصویب نهائی گذشت

ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه بامداد امروز جلسه علنی مجلس شورای ملی بریاست آقای سردار فاخر حکمت تشکیل گردید...

...آقای رئیس مرتب زنگ میزدند و تذکر میدادند از هر گوشهای از تالار جلسه علنی فریاد اعتراض شنیده میشد آقای رضا افشار مرتب میگفت اجازه بدهید من تمام حرفهایم را بگویم بعد بیائید جواب بدهید

بهبهانی - چه بگوئی؟ این فضولیها چیست که میکنی؟ کی بتو اجازه داده است این مزخرفات را بگوئی؟

آقای احمد صفائی در حالیکه از جای خود بلند شده بود و محکم بروی پیشدستی میکوبید فریاد زد آقای افشار از قرار معلوم میشود که جنابعالی هم طرفدار بهائیها شدهاید. مجلس در اینهنگام در تشنجی عجیب و بیسابقه بسر میبرد...

...تکذیب مطالب

در این هنگام بحث در کلیات لایحه مالیات بر ارث شروع شد و آقای خلعتبری گفتند جناب آقای افشار فرمودند که عملیاتی اخیرا در ایران شده که بر خلاف تعهدات بینالمللی ایران است چون اخیرا تلگرافی از استرالیا رسیده مبنی بر اینکه در ایران شکنجه آزار عمومی نسبت ببهائیها برخلاف منشور ملل میشود بنده وظیفه خود میدانم که این امر را که برخلاف تعهدات بینالمللی در ایران عمل شده تکذیب کنم و ابداً آزار و شکنجه نبوده است (صحیح است) و ابداً ببهائیها آزار و شکنجه وارد نیامده و در تمام ایران مثل همه مردم دیگر هیچکس بافراد بهائی نه تعرض کرده و نه میکند و این تبلیغات دروغ است (صحیح است)

گرچه آقای افشار خودشان تکذیب کردند ولی اگر از بیانات ایشان چنین تصوری بشود صحیح نیست و در دنیا برعلیه ایران تبلیغاتی شروع کردند که این تلگراف استرالیا نمونه آن است.

اگر آقای سرلشگر باتمانقلیچ بمرکز اجتماع بهائیها رفتهاند سرلشگر نادر باتمانقلیچ خودش رفته و رئیس ستاد ارتش نرفته و از طرف دولت مأموریتی هم نداشته برود خلاصه هیچکس بافراد بهائی در ایران تعرض نکرده و نخواهد کرد و افراد بهائی مثل همه مردم مصونیت دارند و موضوع شکنجه و تعرض بافراد بهائی دروغ است و هیچیک از افراد کشور به آنها تعرض نخواهند کرد...

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]