[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران

هیئت مرکزی کل

اداره کل کارگزینی

تاریخ ٩ تیر ۱۳۵۸

پیوست -----

شماره: ١٣ / ١٩٠٨٨

خواهشمند است در پاسخ باین شماره اشاره کنید

 

به: جمعیت شیر و خورشید سرخ ساری

از: کارگزینی کل

موضوع: اعلام نظر

بازگشت بمرقومه شماره ۲۸۰۹ مورخ ۳۰ اردیبهشت ١٣۵۸ با توجه باینکه دین آقای بهروز بهروزی جزء ادیان رسمی کشور نیست طبعاً نمی‌توان حکم استخدامی برای ایشان صادر کرد. ح

رئیس کارگزینی کل

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]