[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تلگراف کشف

از – ناحیه خوزستان

به – ناحیه ژ – اصفهان

موضوع – بهائیان ساکن بویراحمد سفلی

برابر امریه واصله از ژاندارمری ملی ایران مستند به دادخواست بهائیان ساکن بویراحمد سفلی که به علت اختلافات محلی از بویراحمد سفلی (حوزه هنگ بهبهان) به مرق اصفهان کوچ نموده بودند قصد عزیمت به محل خود را دارند علی‌هذا به‌منظور جلوگیری از برخوردهای احتمالی دستور داده شد یک افسر و سه درجه‌دار از هنگ بهبهان آنان از مرق اصفهان تا قرا مربوطه همراهی نمایند خواهشمند است دستور فرمانید پاسگاه‌های عرض راه همکاری‌های لازم معمول دارند

۱۹۸ –۶—۴ ۰ –۱۰۰۲۷ – ۷ خرداد ۱۳۵۸

ف – ۷ ۰– سرهنگ ستاد - صفدریان

 

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

۷۵ /۴۰۱ / ۵ [تاریخ:] ۸ خرداد ١٣۵۸

 

رونوشت شرح فوق برای اقدام فوری به گروهان فاطمی زاده و آقای عشق‌اله روان‌بخش [ناخوانا] می‌شود. [یک سطر ناخوانا]

فرمانده گروهان فاطمی زاده بهره را گزارش نماید.

ف -۲۰ –۷ ۰ - سرگرد خدیو فرد

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]