[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۶۵ – ۴ شوالالمکرم ۱۴۰۶ – ۱۲ ژوئن ۱۹۸۶

[شماره:] ۱۷۹۰۵

[صفحه:] ۳

 

متن کامل بخشنامه شرایط آزادی از زندان و تقلیل محکومین در اطلاعات امروز

تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی: طبق دستور حضرت آیتالله العظمی منتظری کلیه زندانیان گروهکی که در زندان اصلاح شده و آزادی آنان خطری برای خود و جامعه ندارد و همچنین تعداد کثیری از دیگر زندانیان، طبق بخشنامه شماره ۳۰۲۰ هیأت عفو حضرت امام مد ظله العالی، بزودی از زندان آزاد میشوند...

 

...قسمت چهارم- مستثنیات

الف- اختلاس و ارتشاء بیش از پانصد هزار ریال (در صورتی که مبلغ رشوه را گرفته باشد) و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و غارت بیتالمال.

ب- سرقتهای مسلحانه – راهزنی در راهها – سرقتهای دارای کیفیت مشدده.

ج- کلاه برداران حرفهای

د- تجاوز به عنف

ه- جرائم موضوع قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب سال ۱۳۴۵

و- واردکنندگان، سازندگان، موزعین رده بالای مواد مخدر

ز- جرائم گروهکهای ضد انقلاب (مگر اینکه طرفداران شاه بوده و توبه آنان نزد دادستان و حاکم شرع و اداره اطلاعات محرز باشد) و افراد مؤثر فرق ضاله و جواسیس (جاسوسها).

محاکم مکلفند مقررات مندرج در این بخشنامه را اجرا و نتیجه را در اسرع وقت به هیأت عفو به نشانی تهران، خیابان پاستور ساختمان قدس، دفتر آیتالله موسوی بجنوردی و رونوشت آنرا به دفتر حضرت آیتالله العظمی منتظری ارسال دارند...

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]