[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری زابل

 

[تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۲۲]

[شمارۀ: ۲۱۴]

 

محرمانه، فوری

 

فرمانداری محترم شهرستان زابل

عطف به مرقومهٴ ۱۱۵ – ۲۶ شهریور ۱۳۲۲، شهربانی برابر مقرّرات و با رعایت مکانت دستورات اداری از عملیّات آنان جلوگیری نموده و می‌نماید و اشخاص منظور هم فعلاً تظاهر عینی که موجب پیگرد باشد، نمی‌نمایند. ولی به طوری که قبلاً به عرض رسیده، اهالی زابل از ورود ملّت بهائی به زابل و سکونت آنان در این منطقه دلخور و مبادرت به دادخواست می‌نمایند. آموزش مجدّد داده شد که به محض مشاهدهٴ کوچک‌ترین تظاهر از نام‌بردگان، تعقیب نمایند.

کفیل شهربانی زابل، انوری نژاد

رونوشت برابر اصل است. [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]