[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت کشور

 

مورّخهٴ: ۳ تیر ۱۳۲۳

[ شمارۀ: ۶۵۳ ]

 

[وزارت] کشور

۲۳۴، از رؤسای ادارات دولتی، کسی تظاهری به بهائی بودن نمی‌کند. فقط اعلایی متصدّی دفتر فرمانداری آباده رسماً بهائی است که باعث هو و جنجال شده بود، ضرورتاً روانهٴ شیراز، از استانداری شمارۀ ۲۵۹ – ۹ خرداد  ۱۳۲۳ تقاضای صدور حکم برای دیگری شده. ۶۵۳.

فرماندار آباده، عارفی

 

[دستنوشته ۱:] تلگراف ۲۳۴ را بدهید.

[دستنوشته ۲:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۲۳۱۴، تاریخ: ۴ تیر( ۱۳۲۳)].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]