[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

شمارۀ: ۴ / ۱۷۴۶

تاریخ پاک‌نویس: ۱۵ شهریور [۱۳۲۶]

تاریخ ثبت: ۱۸ شهریور [۱۳۲۶]

محرمانه

 

وزارت کشور

عطف به نامهٴ شمارۀ ۸۳۹۹ / ۶۶۹۳ / م – ۹ شهریور ۱۳۲۶ متضمّن رونوشت گزارش ژاندارمری کلّ کشور راجع به غارت منزل دکتر صمیمی و آتش زدن محفل بهائیان اشعار می‌دارد: راجع به تبلیغات بهائیان در شهرستان‌ها هر موقع گزارش رسیده است، به منظور جلوگیری از تبلیغاتی که موجب تهییج و تحریک اهالی به بعضی عکس‌العمل‌ها است، از دفتر نخست وزیری اقدام لازم به عمل آمده و به وزارت‌خانه‌های مربوطه و استانداران و فرمانداران دستور مقتضی صادر گردیده است؛ زیرا از ابتدا پیش‌بینی می‌شد که این‌گونه تبلیغات در نزد مسلمین کاملاً سوء اثر خواهد کرد و موجب اقداماتی علیه بهائی‌ها و مبلّغین بهائی خواهد شد. چنان‌چه این پیش‌آمد هم مسلّماً نتیجهٴ همین بی‌اعتدالی و زیاده‌روی مبلّغین بوده است.

بیشتر این تحریکات به طوری که سوابق امر نشان می‌دهد، از ناحیهٴ اشخاص مغرض و مفسده‌جویی است که اختلافات مذهبی و مسلکی را وسیلهٴ پیشرفت مقاصد سوء قرار می‌دهند و به این بهانه شالودهٴ امنیّت و آسایش عمومی را مختلّ می‌سازند. در اوایل سال ۱۳۲۳ که این اختلافات شدّت یافته بود، بر اثر مکاتباتی که با آن وزارت‌خانه و وزارت دادگستری به عمل آمد، بخش‌نامه‌ای به شمارۀ ۱۸۲۰۸ – ۳۱ مرداد ۱۳۲۳ (رونوشت ضمیمه) از طرف وزارت دادگستری به دادسراها و دادگاه‌های بخش شهرستان‌ها صادر گردید که با کمک مأمورین دولتی و معتمدین محلّی مراقبت نمایند این قبیل ماجراجویان بدون هیچ‌گونه ارفاق مورد تعقیب قرار گیرند و به کیفر قانونی برسند. اکنون هم باید به استانداران و فرمانداران یادآوری نمود که برای حفظ امنیّت و آسایش عمومی و جلوگیری از فساد بر طبق مقرّرات قانون، تصمیمات و تدابیر لازم اتّخاذ نمایند و پیش از آن‌که حوادثی رخ دهد و مشکلاتی ایجاد شود، محرّکین و آشوب‌طلبان را از طریق قانونی جدّاً مورد تعقیب قرار دهند. رونوشت این نامه با رونوشت نامهٴ واصل از آن وزارت‌خانه به وزارت دادگستری ارسال گردید که در تعقیب تعلیمات سابق به دادسراها و دادگاه‌های مربوطه تاکیدات لازم به عمل آورند.

نخست وزیر

رونوشت به انضمام رونوشت نامهٴ وزارت کشور و ضمیمهٴ آن برای اطّلاع و صدور تعلیمات لازم به وزارت دادگستری فرستاده می‌شود.

نخست وزیر

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]