[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

 

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۲۹

شمارۀ: ۸۶۶۴ / م

 

محرمانه

 

ریاست کلّ دفتر نخست وزیری

پیرو شمارۀ ۷۸۷۸ – ۱۲ آذر ۱۳۲۹ ضمن اعادهٴ مرجوعهٴ شمارۀ ۲۲۸۸۵ / ۱ – ۲۲ آبان ۱۳۲۹ به استحضار می‌رساند: به شرحی که از استانداری دهم طیّ نامهٴ محرمانهٴ شمارۀ ۱۳۵۸۳ – ۱۲ آذر ۱۳۲۹ اطّلاع می‌دهند، نمایندگان استانداری، ژاندارمری و دادگاه در بروجن به موضوع اختلافات رسیدگی نموده و پروندهٴ مرتکبین آتش‌سوزی به دادگاه محلّ احاله گردیده است و به علاوه سروان حکمی رئیس ژاندارمری که رفتارش مورد اعتراض اهالی بوده، تعویض و به جای نام‌برده ستوان طاهری منتقل و مشغول کار گردیده است.

 

رییس ادارۀ انتظامات، [امضاء]، ۲۵ آذر ۱۳۲۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]