[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری زابل

 

تاریخ: ۹ مهر ۱۳۲۲

شمارۀ: ۱۲۰

 

محرمانه

 

وزارت کشور - ادارۀ سیاسی

عطف به شمارۀ ۱۹۳۶ / ۲۵۷۷۹ – ۲۸ تیر ۱۳۲۲ و ۲۴۷۱ / ۲۶۲۲۵ – ۲۷ خرداد ۱۳۲۲ با اعادهٴ عین دادخواست، به عرض می‌رساند: طبق گزارش شمارۀ ۲۱۴ – ۲۶ شهریور ۱۳۲۲ شهربانی که رونوشت به پیوست تقدیم می‌شود، اشخاص منظور تظاهر علنی که موجب پیگرد باشد، نمی‌نمایند، ولی به طور کلّی اهالی زابل از ورود بهائی‌ها نگران و بدین‌جهت مبادرت به دادخواست نموده‌اند. مشارٌالیهم در شهر زابل مبادرت به خرید مستغلّات نموده، البتّه به قیمت گزافی و نگرانی مردم را این قسمت بیشتر تأیید نموده است. ولی فعلاً از خرید مستغلّات نیز خودداری و عملیّاتی نمی‌نمایند. با وجود این آموزش مجدّد داده شد که به محض تظاهر جدّاً تعقیب شوند.

فرماندار زابل، خزیمه، [امضاء]

 

[مهر: ثبت کلّ وزارت کشور، شمارۀ: ۴۲۰۲۴، تاریخ: ۳ آبان (۱۳۲۲)].

[مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۵۱۲۹، تاریخ: ۵ آبان (۱۳۲۲)].

[دستنوشته ۱:] سیاسی.

[دستنوشته ۲:] سابقه.

[دستنوشته ۳:] فعلاً اقدامی ندارد، بایگانی شود. ۱۶ آبان [۱۳۲۲].

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]