[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بتاریخ: ۱۳ تیرماه ۱۳۱۷

شماره: ۱۰۳۷ س – ۳۶۱

ضمیمه: ----

 

[آرم]

وزارت داخله

اداره: کل امور کشور

اداره: سیاسی

 

ریاست وزراء

پس از وصول مرقومه شماره ۱۰۷۵- ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۷ راجع به مبلغین بهائی در کاشان به فرمانداری دستور داده شد که در این خصوص بازجوئی بعمل آورده و نتیجه را اطلاع دهند اینک رونوشت گزارش فرمانداری بانضمام رونوشت گزارش اداره شهربانی آنجا لفاً برای استحضار خاطر مبارک تقدیم میگردد.

بجای وزیر داخله

[امضا]

 

[مهر:]

ورود به دفتر ریاست وزراء

شماره: ۴۶۴۴

بتاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۱۷

 

[یادداشت دستنویس در پائین صفحه]

بایگانی

۱۴ تیرماه ۱۳۱۷

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]