[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نامه سمت راست]

 

[آرم]

تهران

امور اقتصادی

 

بسمه تعالی 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

شماره: ۲۷۰ - ۱۱۰ - م - ۵۰ - ۶۶ - ١١

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۶۶

پیوست: ------

 

شرکت مخابرات ناحیۀ ۸ تلفن شهری

احتراماً

پیرو نامه ۲۷۰ - ۱۱۰ - م - ۵۰ -۶۶ - ۱۱ /د مورخۀ ۱۸ آبان ۱۳۶۶ ضمن اعلام کان لم یکن نامه ۸۶۶ - ف - ۵۰ مورخه ۲۷ تیرماه ۱۳۶۶  بدینوسیله اعلام میگردد دادسرای انقلاب اسلامی امور اقتصادی نظر خاصی نسبت به تعین طبقه جهت تلفن شماره [حذف شده] ندارد. لذا دستور فرمائید شماره مذکور بمحل سابق خود (طبقه چهارم) نصب گردد% م

دادسرای انقلاب اسلامی تهران، امور اقتصادی

سرپرستی اموال توقیفی و وصول مطالبات

۲۵ آبان ۱۳۶۶

[مُهر و امضا روی مُهر]

 

آدرس: خیابان خیام شمالی ساختمان وزارت صنایع سابق

 

[نامه سمت چپ]

 

[آرم]

تهران

امور اقتصادی

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

شماره: -----

تاریخ: ----

پیوست: -----

 

اداره مخابرات منطقه هشت ۸

سلام علیکم:

نظر به اینکه شماره تلفن [حذف شده] متعلق به خانم پریدخت خاضع میباشد لذا دستور فرمائید شماره تلفن مذکور به طبقه چهارم که مشارالیه زندگی میکند وصل و در صورت رضایت طبقه اول شماره [حذف شده] با طبقه سوم مشترک وصل شود.

دادسرای انقلاب اسلامی تهران – امور اقتصادی

امور اموال توقیفی

[امضا]

۲۷ تیرماه ۱۳۶۶  

 

آدرس: خیابان خیام شمالی ساختمان وزارت صنایع سابق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]