[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

اداره: دفتر وزارت

دایره: رمز

 

تاریخ: ۹ تیرماه ۱۳۱۹

شماره:  ۱۰ / ۱۰۳۴

پیوست: -----

 

محرمانه

 

جناب آقای نخستوزیر

پیرو معروضه شماره ۱۰ / ۸۹۳ - ۲۷ خرداد ۱۳۱۹ رونوشت گزارش شماره ۱۱۵– ۲۷ خرداد ۱۳۱۹  که در تتمیم گزارش پیش از پستل سنگسر رسیده است برای مزید آگهی خاطر مبارک به پیوست تقدیم میشود.

وزیر پست و تلگراف و تلفن

[امضاء]

 

[یادداشت زیر نامه] آقای [ناخوانا] مفاد نامه را به شهربانی مرقوم نمائید

۹ تیرماه ۱۳۱۹

 

[مُهر – ورود به دفتر ریاست وزرا]

شماره: ۴۰۸۸

بتاریخ: ۱۲ تیرماه ۱۳۱۹

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]