[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ----- ماه:------۱۳۱

شماره: -----

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

اداره: -----

دایره: -----

رونوشت تلگراف رمز پستی سنگسر

 

تهران

وزارت ...

اداره شهربانی بر حسب امری که از مقامات عالیه داشت چند روز قبل از پیشهوران بهائی التزام گرفته بود که از تعطیل کردن دکاکین خود در غیر ایام تعطیل رسمی خودداری نمایند با وجود این سیزده نفر از پیشهوران بهائی در روز ۲۲ ماه جاری بنام تصادف با مبعث سیدعلیمحمّد باب دکاکین خود را بسته بودند شهربانی موضوع را گزارش داده از قرار مسموع امروز بشهربانی دستور رسیده که متخلفین را بنقاط مشهد تبعید نمایند. شهربانی برای اجرای امر آنها را احضار ضیاءاله مختاری که از پیشهوران نامبرده میباشد غلامحسین پاسبان را که مأمور جلب مشارالیه بوده گرفته کتک زیادی به مأمور نامبرده میزند غلامحسین پاسبان با سوت تقاضای کمک مینماید سرگرد خسروی بخشدار نظامی و سرپاسبان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یک وزیری و یعقوب پاسبان بمحل وقوع رفته مراتب فوق را مشاهده و در حالی که خون از سر و صورت مأمور نامبرده جاری بود به اتفاق پاسبان و سر پاسبان نامبرده پیشهور مزبور را بشهربانی جلب نمودند فعلاً موضوع در شهربانی نخست تعقیب و به آنها ابلاغ گردید که کارهای خود را تحت نظر شهربانی انجام داده برای حرکت بنقاط مشهد آماده باشد.

شماره ۱۱۰ - ۲۴ خرداد ۱۳۱۹

پستی

رونوشت برابر اصل است [مُهر] [ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]