[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

مورّخهٴ: ۲۴ آبان ۱۳۳۱

استخراج رمز رفسنجان

 

وزارت کشور

۱۰۲۱۳ / م/۲۴۴۳ / ن، یکی از مسببّین واقعه که قرار توقیف او صادر ولی از کرمان فرار کرده، عبّاس خاندانی است. مشارٌالیه دارای سوابق سوء و خودش متّهم به بهائی. در شب بیستم آبان از رادیو تهران سخنرانی مذهبی نموده و تلویحاً اهالی را به اغتشاش دعوت که باعث خشم و نفرت اشخاص فهمیده و اغوای طبقهٴ عوامّ گردیده و [از] مرقومهٴ ۶۷۶۱ – ۶ آبان ۱۳۲۹ وزارتی جریان روشن می‌شود. مستدعی مقرّر فرمایند ادارۀ تبلیغات را متذکّر زیرا اجازه سخنرانی به این قبیل اشخاص بی‌مورد است. ۱۳۷/ م.

بنی‌اقبال

 

[حاشیهٴ ۱:] ادارۀ انتظامات، اقدام مقتضی معمول دارند.

[حاشیهٴ ۲:] ادارۀ سیاسی، از ادارۀ تبلیغات سؤال شود که چرا به این قبیل اشخاص اجازهٴ سخنرانی داده می‌شود؟ ۲۴ آبان ۱۳۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]