[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۲۵۲۰

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: ۳۳

پرونده: -----

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

ضمیمه: -----

پاکنویسکننده: -----

 

تاریخ نوشتن: ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۸ تاریخ پاکنویس: ۳۰ اردیبهشت ماه تاریخ ثبت: ۱ خردادماه ۱۳۱۸

 

محرمانه – مستقیم

 

وزارت کشور

از مفاد گزارش شماره ۶۶۶ / ۵۷۸ راجع بتعطیل پیشهوران بهائی در سنگسر بواسطه عید گل اطلاع حاصل گردید در اینباب از طرف وزارت کشور چه اقدامی بعمل آمده است.

[امضاء] نخست وزیر

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]