[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخستوزیر

 

شماره عمومی: ۱۳۷۷۰

شماره خصوصی: -----

جزوهدان: ۲۶ ۶/ ۱

پرونده: -----

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

ضمیمه: -----

پاکنویس کننده: [امضاء ناخوانا]

تاریخ نوشتن: -----   ماه: ----- 

تاریخ پاکنویس: -----    ماه: ----- 

تاریخ ثبت: ۱۳ دیماه ۱۳۱۷

محرمانه و مستقیم  

۱۲ دیماه ۱۳۱۷

 

وزارت دادگستری

گزارش رسیده از قروه حاکی است قریب چهل خانوار بهائی مذهب در قروه ساکن و شبهای جمعه هم جلسه دارند و بقرار معلوم چندی قبل صبیه کربلائی جعفر را بعلی اوسط نام بدون مراجعه بمحضر رسمی ازدواج و طلاق شوهر دادهاند دستور فرمائید اقدام مقتضی بعمل آورده و از نتیجه نخست وزیری را مستحضر نمائید.

نخستوزیر [امضاء]

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]