[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

ادارۀ کابینه: -----

شعبه مرموزات

 

تاریخ: ----- ماه: -----۱۳۱

نمره: -----

کشف رمز: قروه

محرمانه

 

وزارت دادگستری

تهران وزارت گزارش ۷ دیماه ۱۳۱۷ قریب چهل خانوار بهائیمذهب در قروه ساکن و شبهای جمعه جلسه دارند و بقرار معلوم در چندی قبل صبیه کربلایی جعفری را بعلی اوسط نام بدون مراجعه بمحاضر رسمی ازدواج و طلاق بشوهر دادهاند و در ۵ دیماه ۱۳۱۷ شب زفاف بوده است.

گزارش عرض شد

 پستی

 

رونوشت برابر اصل است [مهر:] وزارت پست و تلگراف و تلفن اداره دفتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]